UAB „Sistemis“, įmonės kodas 303003620 (toliau – Įmonė) saugo klientų privatumą, todėl šioje Interneto parduotuvės privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Įmonės interneto svetainėje www.medinisdebeselis.lt. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų, kaip pirkėjo ar interneto svetainės lankytojo, privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Pirkėjas, registruodamasis arba atlikdamas užsakymą elektroninėje Parduotuvėje, turi suvesti savo duomenis. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, pildyti arba ištrinti pateiktus duomenis.
Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos metu, naudojimi Pardavėjo ir jo partnerių, teikiančių susijusias paslaugas (pirkimas, pristatymas, rinkodara), atlikti.

Elektroninės parduotuvės Pirkėjas patvirtina ir suteikia Pardavėjui teises tvarkyti asmens duomenis bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų nedraudžiamu būdu, kai Pirkėjas savo duomenis tiesiogiai arba netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis elelektroninėje Parduotuvėje ar atlikdamas kitus veiksmus, laikantis Taisyklėse numatytų sąlygų ir tvarkos.
Pardavėjas yra įsipareigojęs neteikti informacijos apie Pirkėją tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai duomenys yra reikalingi Partneriams, teikiantiems su užsakymu susijusias paslaugas. Asmeninė Pirkėjo informacija gali būti teikiama tretiesiems asmenis tik laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
Atlkęs registracija, Pirkėjas negali atskeilsti registracijos ir prisijungimo prie paskyrosduomenų. Pirkėjas, baigęs užsakymą paskyroje, privalo atsijungti iš elektroninės Parduotuvės paskyros ir būti tikras, kad prie Pirkėjo duomenys nepateks tretiesiems asmenims. Paties Pirkėjo duomenų atskleidimas yra visiška Pirkėjo atsakomybė.
Asmeniniai Pirkėjo duomenys yra saugomi 1 metus ar ilgiau, laiką skaičiuojant nuo paskutinio jo prisijungimo prie paskyros.
Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

1. Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Įmonė tvarko asmens duomenis šiuo pagrindiniu tikslu – prekių pardavimo pirkėjams (klientams) tikslais. Platesnė informacija skelbiama Įmonės patvirtintose bendrosiose klientų asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, kurios publikuojamos žemiau, kategorijoje “Duomenų apsauga”

2. Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Įmonės elektroniniu paštu [email protected]?

Jūs galite Įmonės elektroniniu paštu [email protected] pateikti bendro pobūdžio užklausą. Tokiu atveju, Įmonė, siekdama atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą gali rinkti Jūsų pateiktus duomenis, kaip: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo adresas ar kitus Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.

3. Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Socialiniuose tinkluose (pvz., Facebook, Instagram)

Jūs galite pateikti užklausą, taip pat įsigyti prekes naudojantis Įmonės socialinių tinklų platformomis (Facebook/ Instagram @MedinisDebeselis). Tokiu atveju, siekdami Jums atsakyti į užklausą, įgyvendinti pardavimo procedūrą ir suformuoti buhalterinį dokumentą-sąskaitą dėl įsigijamų prekių, prašysime susirašinėjimo languose patekti kliento asmens duomenis: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas; Prekių pristatymo adresas. Visais atvejais, papildomai informuosime apie jūsų, kaip kliento, duomenų tvarkymą, socialinių platformų susirašinėjimo languose papildomai pateikiant nuorodą į Įmonės patvirtintas bendrąsias klientų asmens duomenų tvarkymo taisykles.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų, kaip kliento asmens duomenis renkame teisiniu pagrindu, jog Duomenų subjektas (klientas) davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti savo asmens duomenis Įmonei dėl prekių įsigijimo tikslų.

Kiek laiko saugomi Jūsų elektronine forma pateikti duomenis?

Elektronine forma pateikti Jūsų asmens duomenys, saugomi ne ilgiau kaip 24 mėn. nuo paskutinio prekių įsigijimo momento.

Kam Įmonė teikia ar gali teikti asmens duomenis?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Be kita ko, Įmonė klientų asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Įmonei tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą/ interneto svetainę-elektroninę parduotuvę www.medinisdebeselis.lt prižiūrinti ir techninį palaikymą atliekanti informacinių technologijų įmonė/ asmuo).

Duomenų apsauga

JŪS TURITE TEISĘ:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
 • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:
  • asmens duomenys yra netikslūs;
  • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
  • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.
 • į duomenų perkeliamumą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

  JŪS TURITE TEISĘ PATEIKTI SKUNDUS VALSTYBINEI DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJAI DĖL UAB „SISTEMIS“ VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU.